Deklaracja Dostępności

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Skrawek Nieba” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia www.skraweknieba.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-05-10 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-10 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-10

Deklarację sporządzono na podstawie audytu dostępności przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Akcess-Net FH-U Cezary Małota. Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ………., e-mail: …………. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu ………….  . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba Stowarzyszenia „Skrawek Nieba” znajduje się na ulicy ……………… .

przykładowa treść do uzupełnienia według schematu:

Budynek posiada 5 wejść:

– Wejście główne do budynku wymaga pokonania schodów, wyposażone jest w standardowe drzwi, podjazd oraz windę dla osób niepełnosprawnych.
– Wejścia nie są zabezpieczone bramkami;
– Wejścia (dwa) od tyłu budynku nie wymagają  pokonania schodów,
– Wejścia (dwa) od tyłu budynku są wyposażone w standardowe drzwi oraz  platformy dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada:
– windę,
– toalety z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, oraz 2 wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
Brak dodatkowych dostosowań wewnątrz budynku.
Dla osób na wózkach dostępny jest hol wraz z punktem obsługi.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, jest możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Skip to content