Skrawek Nieba

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Stowarzyszenie

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba"

Zarząd Stowarzyszenia "Skrawek Nieba"

Artur Hołubiczko - prezes
Ireneusz Pyzik - v-ce prezes
Wioletta Nowakowska - skarbnik
Beata Sokołowska - sekretarz

Komisja Rewizyjna

Wojciech Gapiński - przewodniczący
Iwona Szczerba - v-ce przewodniczący
Jerzy Kowalik - członek KR

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

STATUT

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM "SKRAWEK NIEBA"

(tekst jednolity na dzień 01.03.2011r.)

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "SKRAWEK NIEBA", zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Częstochowa.

§ 3.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§ 4.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji społecznych o podobnym profilu działania.Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 7.

1. Celem Stowarzyszenia jest :

1. działanie na rzecz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz poprawy warunków materialnych i socjalnych dzieci i młodzieży.

2. podejmowanie na rzecz środowisk wychowawczych (rodziny, szkoły, środowiska lokalnego) działań stymulujących wzrost kompetencji zawodowych oraz aktywności wychowawczo- opiekuńczej,

3. przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej (ubóstwu, bezrobociu, różnym formom uzależnień, chorobom psychicznym, niedostosowaniu społecznemu),

4. promowanie zdrowego stylu życia.

5. propagowanie wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na krzywdę ludzką oraz idei wspierania potrzebujących pomocy.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :

1. prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,

2. organizowanie i dofinansowywanie wypoczynku letniego i zimowego dla wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin o złej sytuacji materialnej,

3. organizowanie imprez okolicznościowych dla wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin o złej sytuacji materialnej,

4. inicjowanie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego oraz kształtowanie postaw społecznie pożądanych dzieci i młodzieży,

5. prowadzenie dla osób wykazujących zaburzenia emocjonalne oraz intelektualne różnych form terapii w tym : socjoterapii, psychoterapii indywidualnej i grupowej oraz terapii rodzinnej,

6. prowadzenie dla nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży różnych form edukacyjnych (m.in. kursów, warsztatów, prelekcji), w celu dostarczenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych oraz rodzicielskich.

7. organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób chorych i potrzebujących pomocy.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 jest działalnością nieodpłatną pożytku publicznego prowadzoną na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, z tym, że nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

§ 8.

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1) zwyczajnych,

2) uczestników,

3) honorowych,

4) wspierających.

§ 10.

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele - za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.

3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Stowarzyszenia, przyjęte w trybie określonym w ust. 1.

§ 11.

1. Członkowie zwyczajni mają prawo :

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz posiadają głos stanowiący,

2) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działania,

3) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia,

4) posiadać legitymację członkowską.

2. Członkowie - uczestniczący mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 12.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do :

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Stowarzyszenia,

2) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia,

3) uczestnictwa w zebraniach i posiedzeniach Stowarzyszenia,

4) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie członków z wyjątkiem członków honorowych.

§ 13.

1.      Członkostwo ustaje w przypadku :

1) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,

2) rozwiązania się Stowarzyszenia,

3) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,

4) wykreślenia z listy członków,

5) śmierci członka.

2. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

3. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

4. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych.

5. Od decyzji o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są :

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 15.

1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo- wyborcze.

2.  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

1)  uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych,

2)  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)  uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,

4)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

5)  udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6)  uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia,

7)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

8) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.

§ 16.

W walnym Zebraniu Członków biorą udział :

1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia,

2) z głosem doradczym - członkowie uczestnicy, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 17.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 18.

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Pierwsze Walne Zebranie Członków zwołuje Komitet Założycielki w terminie do trzech miesięcy od daty rejestracji Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na skutek :

1) uchwały zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

2) wniosku Komisji Rewizyjnej

3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

§ 19.

Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 20.

1. Zarząd składa się z czterech osób wybranych przez Walne Zebranie Członków. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ściągane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

3. Komitet Założycielki wykonuje zadania Zarządu do czasu wyboru członków Zarządu przez Walne Zebranie Członków

§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy :

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,

3) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,

4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,

5) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

6) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Stowarzyszenia.

7) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu.

§ 22.

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd

§ 23.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia.

4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 24.

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.Rozdział 5

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 25.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz Stowarzyszenia składają się :

1)  składki członków Stowarzyszenia oraz inne opłaty na rzecz Stowarzyszenia.

2)  darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia.

§ 26.

Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składa jednoosobowo Prezes lub dwóch członków Zarządu (reprezentacja łączna).

§ 261.

Zabrania się :

  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej "osobami bliskimi",

  2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

  3. wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia,

  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 262.

Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego, określoną w § 7.Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 27.

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 28.

1.   Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.

2.   Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia i sposób likwidacji.

3.   Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestrującego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Podaruj 1% dla naszych dzieci

Zegarek

Ulti Clocks content

Pogodynka

Logowanie


Wyszukiwarka

Multimedia

Statystyki

Ilość odwiedzin strony : 1471230

Kto jest online

Jest 19 gości na stronie

Pomocna Dłoń